Anteckningar ur gamla protokoll

Tillbaka Vid Härads skola fanns tidigare ett uthus intill skolgården med de gamla skoldassen och förvaringsbodar för skolans skidor m.m. När detta hus revs år 1968 hittade man där ett gammalt dokument med titeln "Register till Härads församlings protokoll från den 8 juli 1666". Det innehåller noteringar om vad som beslutats i socknen från detta datum och fram till någon gång på 1800-talet, ovisst när. Registret övergår nämligen från datering till sidnummer i protokollsboken. Här nedan ses första sidans huvud: Vissa ärenden återkommer ofta, t.ex. utdömande av olika straff som stockstraff, böter och utestängande från nattvard m.m. Det kan gälla oljud i kyrkan, skvaller, löst tal, gräl, att lämna kyrkan för tidigt, att stanna utanför kyrkan vid gudstjänst, att sätta sig i någon annans bänk och annat. Vidare nämns t.ex. borttagandet av korskranket, som alltså fanns kvar ända till 1706, kyrkans utvidgande, avskaffande av överflöd i klädedräkter, anskaffande av orgel, barns läsundervisning, måttlighet vid drickande och bröllopsfirande och omsorg om en barnaskara vars far är intagen på "Correctionshuset". Det ursprungliga registret är nog inte heltäckande, eftersom det finns hopp mellan årtal och mellan sidor. Här följer ett urval rubriker ur registret. (Språket är lätt moderniserat) Handskriften är ganska svårtydd, reservation för ev. fel. 8 juli 1666 Omnämnes gammal kyrkobok 25 mars 1666 Kyrkans inkomst och utgift skall upptecknas 25 mars 1667 Åtskilliga klagomål om stolrum. 6 mars 1668 Förskott på en gjuten klocka. 28 juli 1672 Brott förvises till domstolen En hustru med 2 männer 6 jan 1673 Om oftare sockenstämma och k.R. De som intet kunna läsa och förstå kristendomskunskap få ej Nattvard och intet njuta kristnas lägerstad. Stockstraff för oljud i kyrkan m.m. Klockstapelns hjälp Torpare och löst folk betala 3 öre vinpenning. Tvistande personer uteslutes från H. Nattvarden. 17 mars 1676 Sakristian repareras Påminnelse om bogårdsbalkar (Bogårdsbalkar eller kyrkbalkar var liggande timmer som skulle underhållas av varje by.) Den som ej betalar vin stänges från H. Nattvard. Personer förlikas vid 40 d. vite och uppenbar skrift. 1 maj 1682 Till kyrkan bötes 1 kanna vin för löst tal. 9 april 1682 Till kyrkan bötes 3 dalers vite för 2 tvistande. 15 febr.1685 Två personer giver till kyrkan 2 kannor vin för bytte skällsord. 29 juli 1688 Altaret flyttas fram i koret. 9 maj 1695 140 daler stals ur kyrkokistan. 1 maj 1698 Stor kalk och pathen skänk från Lottesta. (Det kan vara den kalk som i kyrkans inventarieförteckning har osäker datering p.g.a. frånvaron av stämplar. Kan ha skänkts i samband med begravningen av Daniel Morgonstierna som dog 1697, 26 år gammal. Han är begravd i Härads kyrka där även hans begravningsvapen finns uppsatt) 15 maj 1704 Klagomål över bänkrum. 1 maj 1705 3 dalers böter för den som intränger sig i annans bänk. D.tr. 1706 Ett skrank borttages och monstranter flyttas. 4:e dag jul 1706 Den som går för bittida ur kyrkan böter 6 daler. 1 maj 1709 2 kvinnspersoner dömes att sitta i stocken för skvaller. Predikstol förgylles och målas. 2 juni 1728 En hustru skyller den andra för häxeri. 3 Av. 1734 2ne kvinnspersoner förlikas vid vite av 1 kanna vin. 2 kvinnspersoner åläggas att sig förlika vid vite att sockendrivas. NY BOK 2 Pent. 1735 Böter och stockstraff för dem som uppehålla sig utanför kyrkan under predikan. 1 aug 1736 Undersökning om ett dött barn. Collekt sökes till kyrkans utvidgande. 22 aug Kyrkans utvidgande besluten. 27 aug 1738 Vite för gräl 1 kanna vin och stockstraff. 14 juni 1741 Den som ej går i rätt bänk utledes av kyrkan. I fortsättningen finns ej datering, endast ett angivet sidnummer. 280 Om kyrkans utvidgande 283 Colecter till kyrkans utvidgande beviljade. 288 Sten framföres till kyrkobyggnaden. 290 30 ekar erhållna till spån på kyrktaket. 293 Anstalter till kyrkobyggnaden. 20 lass sten per mantal. 296 Byggnadsförslag. 312 Kyrkan utvidgas på norra sidan. 315 Efter gamla lik ringes 1/2 timme, för barn 1/4 timme. 324 Klockaren får sträng förmaning för fylleri. 328 Undersökning rörande hor. 335 Kyrkan inredes Klockaren anklagas för åtskilliga brott. 343 2 avskedade soldater förordnas att lära barn läsa för 12 d. 344 Föräldrar som föregå barnen med onda exempel sättas från nattvarden och böta enligt lag. Ingen får nattvard eller lysning som ej kan läsa i bok. Bröllop får ej hållas över andra dagen vid vite.Gossar få ej nyttjas till vallhjon. 358 Bänkdelning besluten och delningsgrund avgjord. 366 En kanna vin bötes till kyrkan av den som går i orätt stol. 391 Åtskilliga reparationer. Kyrkbalkarna göres av sten. 417 Barnmorska lovas bliva antagen. NY BOK DEN 1 MAJ 1791 13 Överflödets i klädedräkter avskaffande. 16 Kvinnorna uppstå lika med karlarna vid tillfälle av en större vördnad för det Gudomliga Majestätet. Gossar och flickor sitta på var sin sida om Altaret till de gått till Nattvarden. Vid vite får ingen stanna på kyrkovallen efter sammanringningen. Denna § uppläses en gång om Året 17 Östra kyrkportvalvet lagas, kyrkfönstren lagas, nummertavla anskaffas. Klockaren håller kyrkdörren sluten under skrift och predikan. 22 Undersökning om ett 14 veckor gammalt barns död. 44 Kyrkobommen repareras och hålles tillsluten. 53 2 drängar får varning för försummad religionsplikt. 68 Trillor, snören och tyngder till kyrkoportarna. 107 Major Billberg skänkt och låtit uppsätta ett orgelverk. 108 Organistlön utgives varje Thomedag (Domssöndag?). Lindström Jan Eric får Subvivance på organistsysslan. Kyrkvaktaren trampar orgeln och slipper gå med spöet. Klockaren har nyckeln till läktaren och ansvarar för verket. 110 Två äkta makar förlikas vid stockstraffs vite. 112 Kyrkvaktaren angiver personer som stanna utom kyrkan. 113 Klockarens son får Subvivance på organistsysslan. Horor och horkarlar får ej vid lysning benämnas ärlige 120 Koppympningen emottages med bifall. 121 Böter och stockstraff för den som stannar å kyrkovallen under predikan. 136 En person får sträng varning för brott mot 4:de budet. 141 Joh. Erik Lindström antages till organist och får löfte på klockaretjänsten vid faderns död. 148 Den som ej å rätt dag lämnar fattigdel skall nämnas på predikstolen söndagen därefter och få sig viss dag förelagd. 149 För Jan Eric Lindström utfärdas fullmakt att vara klockare. 177 Avlägges nyttjandet av utländska viner och likörer som kaffedrickande på eftermiddagarna. Bröllop hålles ej över 2 dagar. Undfägnad vid husförhören upphör. Klagas över västgötarnas utprånglande av utländska varor. 215 Lindström vaccinatör. 223 Inlades i stora kistan av Nauckhoff ett konvolut med påskrift Återtages av mig eller brytes vid min död av mina arvingar. 224 Ledamöter i kyrkorådet Nauckhoff, A. Js. Pedersboda,P. Ps i St. Askrännilen och E. P.son i Snytberga. 234 Westring får avsked och P.O.S. sättes till brofogde. Orgelverket besiktigas. (bör vara den orgel som byggdes 1804) Nauckhoff återtager sitt brev. 236 Gumelius blir skolmästare. 253 Kingbergska barnen. 255 Kingbergska barnen skola tigga i socknen. 257 Kingbergs intagande på Correctionshuset. 258 Kingbergska barnen. 262 Nya psalmboken antages till nyttjande. (1819 års psalmbok) 263 Kingbergska barnens underhåll och inrymmande i sockenstugu- kammaren. 268 Eric Persson i Snytberga blir kyrkvärd. Hedlund sockenskomakare. 275 Rannsakning om ett kvävt barn. En käring har kräftan i lungan. 281 Kingbergska barnen flyttas ur sockenstugukammaren. Fått bidrag av SeraphimerGillet. 289 Kingbergska barnen. 292 Gustjänsten begynner kl. 10 fm. Ottesång börjas en timma förr. Juldagen kl. 7. Tillbaka