Tillbaka


Härads församling
Återblickar på  åren 1933 till 1970 

Från 1900-talets tre första decennier lär det inte finnas någon protokollsbok bevarad. 
Den uppges ha förkommit. Men från 1930-talet finns en diger, handskriven protokollsbok. 
Jag gjorde vid ett tillfälle en del noteringar ur den, och här är ett urval av dem:

1933	
utvidgades kyrkogården. Det fanns 21 arbetslösa i församlingen, och arbetslöshetskommittén 
fick i uppdrag att ombesörja arbetet. Statsbidrag skulle begäras.
Samma år efterträdes Gustaf Jansson av Josef Ingelberg som kyrkostämmans ordförande.

1935	
infördes skoltandvård för elever i klass 1, och lärarna fick detta år tillstånd 
att på egen bekostnad dra in elektriska ledningar i bostäderna.
Kyrkorådet bestod av Karl Jansson, Kumla, Viktor Andersson, Storsvedet, Erik Andersson, 
Askrännilen, Sven Brunfors, Brunna, Ernst Andersson, Björnvad, Karl Thornell, Lisgatan, 
John Husberg, Rosendal,. Suppleanter Arvid Svensson, Tallbacken samt Albert Nilsson, 
Snytberga.

Under mitten av 1930-talet gjordes en stor renovering av kyrkan. Den västra ingången 
togs upp, det tidigare vapenhuset blev bisättningsrum, det stora korfönstret sattes 
igen,  kaminerna ersattes av värmeledning, bänkarna byttes ut och läktaren i väster togs
bort. I samband därmed flyttades orgeln till Näsbyholmsläktaren.

1936	
hade för orgelns ombyggnad inkommit anbud från Åkerman & Lund på 10.200 kr 
och från Olof Hammarberg på 8.600 kr. Det sistnämnda antogs. Då medel saknades att 
helt täcka ombyggnaden, fick någon stämma anstå tills vidare.
Härads kyrkas gamla föremål, som förvarats i Strängnäs domkyrkomuseum och i domkyrkan 
återhämtades för att renoveras och konserveras. (En relikkista, ett processionskrucifix, 
ett altarskåp, två madonnaskåp, en dopfunt, två ljusstavar).
Klockstapeln reparerades, och man beslutade om fullständig omfodring av brädbeklädnaden 
samt omläggning av taket på åtminstone två sidor.
Frivilliga bastubad för skolbarnen i Strängnäs badhus infördes. Avgiften, 25 öre, 
skulle bekostas av barnen själva.

1938	
Söndagen den 27 februari, Fastlagssöndagen, togs nya psalmboken i bruk. 
25 psalmböcker ā 3 kr inköptes.
Förslag att inmontera elektrisk fläkt till orgeln bifölls.
Citat ur protokollet: "Hade revisorerna framställt anmärkning gentemot skolrådet 
för inköp av ett par skolkängor, men efter en stunds diskussion beslöt kyrkostämman 
lämna anmärkningen utan avseende".

1939	
beslöts att överlämna skolväsendet till den borgerliga kommunen.

1940	
bestämdes att kyrkan ej skulle uppvärmas p.g.a. de rådande köldförhållandena. 
Gudstjänster hölls i kyrkskolans lilla sal.
Elektrisk energi för belysning och elektrisk fläkt för orgeln drogs in.

1943	
Kyrkorådet bestod av: 
Viktor Andersson, Storsvedet, Edvin Lundin, L:a Skälby, Sven Brunfors, Brunna, 
Ernst Andersson, Björnvad, John Husberg, Rosendal, Karl Thornell, Lisgatan samt 
Oskar Andersson, Sidhem.
Skolrådet: Sven Brunfors, Ernst Andersson, Ludvig Lindholm, Eksåg, Oskar Andersson, 
Erland Bergström, Stålsäter, Henry Gustavsson, Askränniln samt Enar Erikstam, Kyrkbyn.

1947	
skedde rengöring och omsyning av kyrkorgeln samt insättning av den befintliga 
Bordunastämman. Kostnad 1.000 kr.

1948	
övertogs Klockarfastigheten av församlingen, med rätt att försälja skollokalerna 
till Härads kommun.

1949	
reparerades Kyrkstallet och övergick i församlingens ägo. Det hade tidigare 
ägts av vissa gårdar i södra delen av församlingen.
Josef Ingelberg avgick av hälsoskäl. Ny ordförande Axel Karlsson, Kumla.

1951	
beslöts att upptaga 150 kr till kyrkokören i nästa års stat.
Några övriga rubriker i statförslaget: 
Ved och ljus 1.500 kr
Stämmans ordförande 25 kr
Kassaförvaltaren 200 kr
Kyrkvärd 150 kr
Kyrkbussar 500 kr
Uttaxeringen för 1952 var 70 öre, en sänkning med 50 öre.

1952	
höjdes anslaget till kyrkbussar från 500 kr till 1.200 kr.

1953		
anslogs 400 kr till filmning i samband med invigning av kyrkmattor samt till kyrkkaffe.  
Det var då man tog i bruk kormattan i ryateknik, märkt "Sydd av Härads kyrkl syförening 
1953. Den nämnda filmen har funnits i två kopior som förvarades i kyrkoarkivet i Vansö. 
Jag har själv sett den med bl.a. Josef Ingelberg vid orgeln och många häradsbor. 
Filmen har inte återfunnits trots efterforskningar i arkivet.

1955	
konserverades altarskåpen av G. Lindström, Stockholm. Kostnad 4.500 kr.
Frysfacksföreningen fick inreda kyrkstallet.

1957	
efterträddes John Husberg av Filip Rydén som ledamot i kyrkorådet.

1959	
höjdes kyrkokörens anslags från 150 kr till 500 kr. Oljeeldning installerades i kyrkan. 
Skatten höjdes från 70 öre till 1.10 kr.

1962	
gavs i anslag till kören och noter 700 kr i staten. 
Till dopskål anslogs 1.000 kr. 
Vattenledningen anslöts till kommunala nätet.

1963	
bestod kyrkorådet av:
Enar Erikstam, Alice von Zweigbergk, Sven Brunfors, Arvid Svensson, Axel Karlsson, 
Karl-Olof Jansson samt Hans Nauckhoff.
Suppleanter: Märta Lövgren, Anna-Greta Åkergren samt Hans Redelius.
Vatten och avlopp till kyrkan utföres gemensamt med kommunen. Tvättrum och wc inreds.

1965	
beslöts att halva nya kyrkogården skulle grävas om för  7.000 kr ur befintliga medel 
plus ev. lån.

1966	
renoverades altarskåp. Beräknad kostnad 5.000 kr, varav hälften skulle bekostas av 
Riksantikvarieämbetet. 15.000 upptogs till kyrkans yttre restaurering.
Församlingsdelegerade från Härad: Enar Erikstam, Alice von Zweigbergk, Sven Brunfors, 
Axel Karlsson samt Robert Lövgren.
Suppleanter: Arvid Svensson, Karl-Olof Jansson samt Hans Redelius.

1967	
anslogs 20.000 kr till kyrkans yttre restaurering inklusive tidigare beslutade 
15.000 kr, som reserverats.
Orgeln rengjordes och omdisponerades av Einar Berg enligt kostnadsförslag på 6.300 kr.

1968	
Rubriker ur budgeten:
2.500 kr till ytterbelysning vid kyrkan. 
Kyrkans yttre underhåll 14.000. 
Kyrkokören 900 kr. 
Skatten 1,40 kr.
Utredning om eventuell ekonomisk samfällighet inom kontraktet skulle göras.

1969	
Spånen på nordöstra takfallet lades om enligt anbud på 13.800 kr.

1970	
fick kyrkokören 2.000 kr i anslag. 
1.500 kr anslogs för rengöring av gamla orgeln.
Kyrkorådet bestod av: Sven Brunfors, Enar Erikstam, Axel Karlsson, 
Alice von Zweigbergk, Karl-Olof Jansson, Elis Gustavsson samt Hans Redelius.
Suppleanter: Ivan Lundbäck och Anna-Greta Åkergren.


Hans Redelius

Tillbaka